NFP-shop

Medlemsskab

Bidrag

Vedtægter

Vedtægter

 

**
**

 

 

 

N F P

 

VEDTÆGTER

NIHILISTISK FOLKEPARTI


DANMARK

 

anno domini

MMIX

 

Navn og formål

§ 1

Partiets navn er Nihilistisk Folkeparti. Partiets navn forkortes NFP.

 

§ 2

Partiets hjemsted er formandens bopæl.


Stk. 2

 

Partiets hjemstedet er Københavns Kommune.


Stk. 3

 

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre indholdet af stk. 2, såfremt formanden flytter sin bopæl til en anden kommune, således at denne kommune angives som partiets hjemsted.


§ 3

Partiets formål er
            - At oplyse den danske befolkning om dansk politiks ligegyldighed.
            - At stille spørgsmål til danskernes værdier og gyldigheden af værdier som sådan.
            - At protestere mod et meningsløst univers.
            - At arbejde for demokratiet ved at afsløre løgne og tom retorik.
            - At organisere den nihilistiske poltiske bevægelse i Danmark

 

Stk. 2

NFP’s organisation skal repræsentere den mangfoldighed, som NFP’s medlemsskare er præget af.

 

Medlemsoptagelse

 

§ 4

Enhver dødelig kan optages i NFP for så vidt de finder partiet muntert og tilslutter sig partiets formål. 

 

Stk. 2

Medlem

Anmodning om medlemskab indgives på partiets hjemmeside. Medlemskab er gyldigt, når medlemmets fulde navn er registreret i partiets medlemskartotek.

 

Stk. 3

Betalende medlem

Et medlem får status af betalende medlem ved at indbetale kontingent. Et betalende medlemskab er gyldigt når kontingentet er indbetalt. Betalende medlemmer skal til enhver tid opfylde betingelserne for at være medlem jf. stk. 2.

 

Stk. 4

Æresmedlemsskab

Hovedbestyrelsen kan udpege æresmedlemmer af partiet. Æresmedlemsskabet er gyldigt når æresmedlemmet har accepteret udnævnelsen. Æresmedlemskabets gyldighed forudsætter at medlemmet indenfor 60 dage efter udnævnelsen udfylder en profil på partiets hjemmeside. Æresmedlemsskaber er gyldige for livstid.

 

Stk. 5

Dyremedlemskab

Dyreejere kan indmelde deres kæledyr i et dyremedlemskab ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Dyr kan ikke opstilles til kommunalbestyrelse, folketinget eller øvrige demokratiske organer uden forudgående godkendelse fra hovedbestyrelsen.

 

Stk. 6

Hvis en person der søger optagelse er medlem af et andet dansk politisk parti skal hovedbestyrelse godkende medlemsskab.

Det samme gælder i tilfælde, hvor en person, der søger optagelse, tidligere har haft tillidsposter i NFP eller i et andet politisk parti eller har stillet op på en med NFP konkurrerende liste.

Det samme gælder endvidere i særlige tilfælde, hvor bestyrelsen har begrundet formodning om, at en person, der søger optagelse, ikke opfylder kravene i stk. 1.


Stk. 7

Regler i disse vedtægter om godkendelse og eksklusion af medlemmer finder uanset formulering anvendelse på alle typer/kategorier af medlemskab.

 

Kongres


§ 5

Nihilistisk Folkepartis øverste myndighed er kongressen, hvor ikke andet følger af nærværende vedtægt.

 

Stk. 2

Kongressen skal afholdes hvert år i perioden 1. september til 30. november.


Stk. 3
Kongressen skal indkaldes senest 4 uger inden afholdelsen ved mail til alle medlemmer. Kongressen skal endvidere annonceres på facebook.
Tidspunkt og sted for kongressens afholdelse samt retningslinierne for kongressens afvikling fastsættes af hovedbestyrelsen.

 

Stk. 4

Ekstraordinær kongres afholdes, når det begæres med angivelse af dagsorden af:

Ekstraordinær kongres afholdes senest to måneder efter, at anmodning om afholdelsen er modtaget af hovedbestyrelsens formand.

 

Stk. 5

Stemmeberettigede på kongressen er:

 

1. Betalende medlemmer

2. Medlemmer af hovedbestyrelsen.

3. Nihilistisk Folkepartis folketingsgruppe, medlemmer af Europa-parlamentet, by- og regionsrådsmedlemmer samt ministre.

4. Medlemmer af Nihilistisk Folkepartis Ungdoms hovedbestyrelse.

5. Medlemmer af Nihilistiske Ældres Hovedbestyrelse

6. Formanden for eller en anden udpeget delegeret for partiets lokalforeninger


Hovedbestyrelsen kan beslutte at give yderligere folkevalgte stemmeret på kongressen.

 

Stk. 6

En person kan aldrig have mere end én stemme ved kongressen, selv i tilfælde hvor der besiddes flere positioner der giver stemmeret.

 

§ 6

Kongressens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigenter.

2. Valg af referenter.

3. Valg af stemmetællere.

4. Aflæggelse af beretning.

5. Fastlæggelse af kontingent til landsorganisationen for det kommende regnskabsår

6. Indkomne forslag.

7. Valg af hovedbestyrelsesmedlem

8. Valg af suppleanter.

9. Valg af revisor.

10. Politisk forhandling.

11. Eventuelt.

 

Stk. 2

Valg af formand sker efter forslag fra hovedbestyrelsen eller 25 delegerede. Forslaget skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før kongressen.

 

Stk. 3

Valg af chefideolog sker efter forslag fra hovedbestyrelsen eller 25 delegerede. Forslaget skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før kongressen.


Stk. 4

Valg af menige bestyrelsesmedlemmer sker for to år af gangen, mandatperioderne er forskudt således,  at det ene medlem er på valg i ulige år, mens det andet medlem er på valg i lige år.


Afstemninger på Kongressen

§ 7

Beslutninger på kongressen træffes med almindeligt flertal.


§ 8

 

Valg af enkelte personer foretages som flertalsvalg mellem enkeltpersoner efter følgende regler:


a) Der indkaldes forslag til kandidater. Kandidat anmeldelse med opstillingsgrundlag indleveres senest 7 dage inden et valg. Opstillingsberettigede er alle, der er betalende medlemmer.


b) Er der ikke anmeldt kandidat til valget, er det muligt at opstille under mødet.


c) Såfremt der kun bringes én kandidat i forslag, er vedkommende automatisk valgt.


d) Såfremt der opstilles flere kandidater foretages afstemning mellem disse. Såfremt én af kandidaterne opnår 50% af stemmerne eller derover er kandidaten valgt.


e) Opnår ingen af kandidaterne 50% af stemmerne eller derover foretages en ny afstemning, hvori kun de to kandidater, der fik flest stemmer ved første afstemning, deltager. Den kandidat som opnår flest stemmer i anden valgrunde er valgt.


f) Kan ingen kandidat vælges, er den siddende bestyrelse bemyndiget til at udpege et betalende medlem.


g) Når en kandidat er valgt, kan der vælges en suppleant for denne. Valget af suppleanter foretages efter samme regler som øvrige valg.

 


§ 9

Der kan ikke på kongressen stemmes ved fuldmagt.


§ 10

Ved personvalg kan kandidater opstille in absentia.


Tillidsposter 

§ 11

Formanden har det overordnede ansvar for partiets daglige ledelse. Formanden har ansvaret for den organisatoriske opbygning af Nihilistisk Folkeparti og kan ansætte en partisekretær, sig selv eller anden medhjælp til varetagelse af det organisatoriske arbejde.

 

§ 12

Chefideologen har det overordnede ansvar for og afgør spørgsmål vedrørende grundprincipperne i Nihilistisk Folkepartis politiske program.

 

§ 13

Bestyrelsen vælger af sin midte en kasserer.

 

Stk. 2

Kassereren har ansvaret for Partiets økonomiske drift og fører partiets regnskab. Kasseren udarbejder årligt et regnskab og forbereder mindst tre gange årligt  en økonomisk status, herunder oversigt over indtægter og udgifter, som fremlægges hovedbestyrelsen.

 

Hovedbestyrelsen

§ 14

Hovedbestyrelsen består af:

 

1. Partiets formand.

2. Partiets chefideolog

3. Et på kongressen valgte medlem, på valg i lige år, som ikke må være medlemmer af Folketinget.

4. Et på kongressen valgte medlem, på valg i ulige år, som ikke må være medlemmer af Folketinget.

5. Formanden for Nihilistisk Folkepartis Ungdom.

6. Formanden for Nihilistiske Ældre

6. To repræsentanter for Nihilistisk Folkepartis folketingsgruppe, for så vidt partiet er repræsenteret i Folketinget.

 

Partiets formand er samtidig formand for hovedbestyrelsen. Ved afstemninger er formandens stemme udslagsgivende ved stemmelighed.  Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv, udarbejder selv en forretningsorden, og nedsætter udvalg efter behov til behandling eller varetagelse af særlige opgaver. Hovedbestyrelsen indkalder mindst een gang årligt samtlige lokalforeningsformænd til organisatorisk og politisk drøftelse.

 

Det er hovedbestyrelsens opgave:
 
 
Hovedbetsyrelsens møder er åbne for alle medlemmer, men journalister kan nægtes adgang.


Kontingent m.v.

 

§ 15

Kongressen fastsætter kontingentstørrelser til landsorganisationen. Kontingent indbetales

til landsorganisationen i henhold til regler fastsat af hovedbestyrelsen.

 

Tegningsret

 

§ 16

Nihilistisk Folkeparti tegnes af formanden eller chefideologen sammen med et medlem af hovedbestyrelsen.
 

Stk. 2. Der påhviler ikke partiets medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler partiet.

 

Eksklusion

 

§ 17

Formanden kan ekskludere medlemmer, personer, organisationer og lokalforeninger. Formandens beslutning om eksklusion har omgående virkning. Formandens beslutning om eksklusion skal prøves af hovedbestyrelsen på først kommende møde.


Stk. 2

Hovedbestyrelsen kan med totredjedels flertal ekskludere medlemmer, personer, organisationer

og lokalforeninger. Eksklusionen har omgående virkning.


Stk. 3

En ekskluderet person, organisation eller forening kan ikke forlange eksklusionen

forelagt en kongres.


Nedlæggelse

 

§ 18

Partiet kan opløses ved affyring af en vakumbombe eller gennem beslutning om nedlæggelse ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

 

§19

Ved opløsning af partiet skal partiets midler anvendes i overensstemmelse med §3

 

Lokalforeninger

 

§ 20

En forening kan optages som lokalforening i NFP. 

 

Stk. 2

For at blive optaget som lokalforening skal foreningens vedtægter godkendes af hovedbstyrelsen. Vedtægtsændringer i lokalforeningens vedtægter skal også godkendes af hovedbestyrelsen for at træde i kraft.

 

Stk. 3

Ved uoverensstemmelse mellem lokalforeningens vedtægter og hovedorganisationen har hovedorganisationens vedtægter altid forrang.

 

§ 21

Lokalforeninger opstiller kandidater til kommunal- og regionsrådvalg.

 

Repræsentation i nævn og udvalg

 

§ 22

Medlemmer der på vegne af Nihilistisk Folkeparti er valgt til råd, nævn, udvalg eller øvrige demokratiske organer - herunder kommunalbestyrelser og folketing er forpligtiget til at donere 50 pct. af den heraf foranledigde indkomst til Nihilistisk Folkeparti. Heraf kan op til 15 pct-point doneres til en lokalforening.

 

Vedtægtsændringer

 

§ 23

Vedtægterne kan ændres på kongressen med 2/3 flertal. Forslag til vedtægtsændringer skal være modtaget af hovedbestyrelsen senest 1 uge inden kongressen.